Get Adobe Flash player

Обучение по ключови компетенции


    При професията „Офис секретар” необходимост е владеенето на чужд език, като обикновено се търси английски. И трите общини са в транграничен район, традиционни са контактите с чуждестранни, предимно румънски, фирми и организации. Неправителствените организации – работодатели по проекта са допустими като кандидати или водещи организации по програмата за Трангранично сътрудничество Румъния – България. Затова участниците в обучението по професия „Офис секретар” ще преминат 100 учебни часа обучение по английски език (ключова компетентност „Общуване на чужди езици),

     За успешната работа като социален асистент е от решаващо значение умението за ефективно общуване с потребителите на услугата и техните близки, умения за ефективно общуване с институции. Затова участниците в обучението по професия „Социален асистент” ще преминат и обучение по „Ефективно общуване” в рамките на ключова компететност „Общуване на роден език” в рамките на 70 учебни часа.

повече за събитието в нашата фотогалерия