Get Adobe Flash player

Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми

    

  Дейността включва адаптиране на учебните програми за провеждане на професионално обучение и обучение по ключови компетентности според спецификата на целевата група от обучителната организация.

  Професионалното обучение ще дава теоретични знания по съответните специалности, но акцентът ще бъде върху практическата работа – учебната и производствена практика за да се формират практически умения за справяне в конкретни ситуации.