Get Adobe Flash player


ПРОЕКТ  ESF -1107-05-05002

 

«Интегриране на уязвими групи от хора на пазара на труда« 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


      Сдружение „Нов път” Хайредин стартира дейности по проект «Интегриране на уязвими групи от хора на пазара на труда» , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.07 «Вземи живота си в свои ръце«, съгласно Договор за безвъзмездна помощ № ESF -1107-05-05002. Проекта ще се реализира в рамките на петнадесет месеца от 01.05.2012 г. на територията на община Хайредин, община Бяла Слатина и община Кнежа. Партньори по проекта са „Аспарухов вал” ЕООД гр. Кнежа, ЕТ „АНТО – Тодор Алексиев - Емил Алексиев” с. Хайредин, Сдружение „Различни, но ръка за ръка” гр. Бяла Слатина и Сдружение „Център за подпомагане на ромските инициативи” гр. Бяла Слатина.

    Общата цел на проекта е: Повишаване конкурентоспособността на уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда чрез изграждане на професионални умения и квалификация, и осигуряване на заетост. Предвидените дейности ще спомогнат за постигане на специфичните цели на проекта.

      Целева група по проекта са: безработни лица без образование, с ниска степен на образование и без специалност и професия; трайно (продължително) безработни лица; неактивни лица; безработни представители на уязвими етнически групи.

за повече подробности четете ТУК

       Основни дейности на проекта са:

        1. Подготовка стартирането на проекта

       2. Идентифициране на обезкуражените лица

       3. Мотивационно обучение и предоставяне на посреднически услуги

       4. Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми

       5. Професионално обучение

       6. Обучение по ключови компетенции

       7. Стажуване при работодател

       8. Информация и публичност

       9. Управление и мониторинг

      Получените знания, овладените умения, официалният документ – удостоверение за преминато обучение, са устойчив резултат за представителите на целевите групи, включени в проекта.

      Лицата, преминали обучение по професия „Социален асистент” ще бъдат конкурентоспособни при кандидатстване за работа по специалността, когато бъдат обявени нови програми или ако дейността стане делегирана държавна дейност.

      Лицата, преминали обучение за офис секретар, съчетано с обучение по английски език ще са конкурентоспособни при обявяване на свободни позиции по професията от съответните Бюра по труда.

      И кандидатът, и партньорите по проекта ще продължат да търсят нови възможности за включване в програми за обучение и стаж, а при възможност ще назначат на трудов договор част от обучените лица след приключване на проекта.


Натиснете тук за още публикации по проекта